Geula-Related Recent Links

Tuesday, March 15, 2011

Rav Mutzafi on the Fogel Massacre

Rav Mutzafi:
שאלה: על מה צריך להתפלל בעקבות רצח המשפחה, איך נבטל גזירות מהעם שלנו? מה נעשה?
תשובה: קול זעקה ויללה, קול נהי וקינה, על הריגת חמש נפשות תמימות וקדושות.

הנביא ירמיה (ט,כ) מקונן כי עלה מות בחלוננו בא בארמנותינו להכרית עולל מחוץ בחורים מרחובות. ועוד אמר (ח,כא) על שבר בת עמי השברתי, קדרתי, שמה החזיקתני.

הלילה הזאת כאשר שני הורים ושלשת תינוקיהם מוטלים טבוחים מולנו, מאנה הנחם נפשינו, איכה תנעם לנו שנתינו בלילה זה, איכה יערב לנו קול שיר וזמר, איכה נוכל לעסוק בתורה כמדי לילה ולרנן בה, בראותינו את הגזירה הנוראה שירדה עלינו ממרום, כי אש קדחה משמים בליל שבת קודש ויקרא אל משה, וחמשה בני משפחה יקרה נטבחו באכזריות נוראה על מיטותיהם בליל שבת קודש, ואש יצאה מאת השם ונלקחו נשמותיהם היקרות בסערה נוראה השמימה, איך שודדנו.

הלילה הזאת ליל שבעה באדר, יום פטירת רעיא מהימנא, הוא רועה נאמן שעמד להם לעם ישראל הקדושים, ימלאו 3283 שנים להסתלקותו מאתנו. כמה מסירות נפש ואהבה היתה לו לעם ישראל, איך שירת אותנו בנאמנה במצרים, אצל פרעה, התפלל אל השם יתברך, צעק אל השם בשעת קריעת ים סוף, העבירנו בתוכו והגיענו אל הר סיני, שם עלה והביא לנו את התורה, ולימד אותנו אותה במסירות נפש מוחלטת. וגם בנוסף 120 יום התפלל עד שחלה בגללינו, והשיב את חרון אף השם מישראל עמו, כשאמר ואם אין מחני נא מספרך.

נזכיר מה שאיתא בפתיחה דאיכה רבתי פרק כ"ד, משם נלמד כי גם אחר פטירתו הוא מתענין , מבקש, שואל ודורש על מצבינו. בזמן שנחרב בית המקדש הוא אומר לירמיהו הנביא תקח אותי ואראה את בני ישראל היוצאים לגלות ומי מניח ידו עליהם. ובמסכת סוטה יג, ב. (בעין יעקב) מובא בשם רבי חמא בר חנינא שאמר מפני מה נסתר מקום קברו של משה מעיני בשר ודם ? לפי שגלוי לפניו שעתיד בית המקדש ליחרב, וישראל גולים מארצם, שמא יבואו לקברו של משה ויבכו ויתחננו ועומד משה ומבטל את הגזירה, לפי שחביבים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם.

ובמדרש דברים רבה ואתחנן, אמר להם ברגע פטירתו לישראל, בבקשה מכם כשתכנסו לארץ זכרו אותי ואת עצמותי ואמרו אוי לו לבן עמרם שרץ לפנינו כסוס ונפלו עצמותיו במדבר. והקדוש ברוך הוא פותח בקול בכיה מחריד וצועק מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי עם פועלי און, עד שנחרדו כל מלאכי מרום ואתם נשמות הצדיקים, ובא ראש המלאכים שר הפנים של מעלה המלאך מ"ט ואמר רבונו של עולם , משה בחייו שלך ובמותו שלך, מפני מה אתה בוכה עליו ?

אמר לו הקדוש ברוך הוא אמשול לך משל, למלך שהיה לו בן, ובכל פעם היה מכעיס את אביו ומבקש להענישו, מיד היתה באה המלכה אמו שהיתה מאוד חביבה בעיני המלך ומתחננת עבור בנה, והיה מוחל לו בעבורה. לימים מתה המלכה והיה המלך זועק ובוכה ומתאבל וממאן להתנחם, באו השרים אל המלך ואמרו לו כלום חסר בבית המלך ? צוה לעבדיך ויביאו לך בת מיוחסת וטובה ממנה, אמר להם לא עליה בלבד אני בוכה ומיילל, אלא על בני, לפי שבכל שעה שהיה מכעיס וחוטא כנגדי, היתה באה ומפייסת אותי ואני מתפייס. עתה שמתה אמו מי יעמוד ויפייסני ? כך אמר לו הקב"ה למ"ט כשהיה משה בחיים בעולם הזה היה עומד ומוסר נפשו בעד ישראל ומבטל הגזירות, עתה שנפטר מי יקום לי עם מרעים ? מי יתייצב לי עם פועלי און ? ומי יעמוד בתפלה וימסור נפשו בעד ישראל ?

שאלת אותי ידיד מה נעשה ? הלכתי לארון הספרים והוצאתי את הגמרא וזאת מצאתי, במסכת כלה א, כ. רבי יהושע אומר בעון ביטול תורה שלנו מתים בנים קטנים. ובמסכת שבת לב, ב. איתא בכמה סיבות מתים קטנים בישראל, בעון נדרים , ביטול מזוזה, ציצית, שנאת חינם, וגזל. והכוונה כאשר אנחנו שותפים כולנו בתוצאות המעשה הלזה עלינו לקבל אחריות שגרמנו במעשינו שהמשחית יכל לבצע את זממו. עוד אמרו במסכת שבת לג, א. חרב באה לעולם על עינוי הדין, עיוות הדין, קלקול הדין, ועל ביטול תורה. ואמרו עוד שם בעון ניבול הפה יתומים צועקים.

נחמה אחת יש לי ואציין אותה, דע ידידי כי עתה יש עת רצון גדולה בשמים, ומי שיתחרט על מעשיו ויעשה איזה מצוה, יכול להבקיע את שערי הרחמים למעלה, כי אמרו בשם הזוהר על הפסוק כצאתי את העיר אפרוש כפי אל השם הקולות יחדלון והברד לא יהיה עוד , ופירש כי כשיוצאים צדיקים מהעולם, ואין לנו צדיקים היום יותר מאלה שנטבחו על היותם יהודים בידי אויבים אכזרים, נשמותיהם עולות לשמים, ודמויותיהם נחקקות על מעילו של השם יתברך המלא בדם החללים שלנו, והיא עת רצון לבטל הגזירות הרעות מעלינו. ומשיח צדקנו הלילה זועק מרה ומיילל, והשם יתברך נשבע לו כי בזכותם הוא ישלח את הגואל.

בואו ולא נחמיץ הלילה והיום את השעה, נשוב בתשובה ונתחזק באמונה, נצעק אל השם בעל הרחמים, והוא יראה את דמעותינו ויקבל את תפילתינו, ויושיעינו במהרה כשם שענה למשה רבנו בכל עת שעמד לפניו בתפילה, וכשם ששמע את תפלת מרדכי ואסתר ואת כל אותו הדור, ויושיעינו תשועת עולמים. בל נחמיץ את השעה.

הכותב בדמע ובתקוה , בן ציון מוצפי.

Rav Mutzafi was speaking on Adar 7 - Moshe Rabbeinu's Yahrtzeit.  It's too much to translate the whole thing, but I'll translate the last 3 paragraphs.  After being asked what we can do to cancel the decrees against us, he said:

You asked, my friend, "What can we do?" I went to the bookshelf and took out a gemara and found this in Mesechet Kallah 1:20: Ribbi Yehoshua says: For the sin of our Bittul Torah, small children die. In Mesechet Shabbat 32a, there are many reasons why children die in Israel: for the sin of vows, nullifying [the Mitzvot of] Mezuza, tzitzit, baseless hatred, and theft. The idea is that when we are all partners in the results of this incident, it is incumbant upon us to accept responsibility that we caused with our actions that The Destroyer can come to act upon his wishes.  Also, in Mesechet Shabbat 33a: a sword comes to the world for delaying justice, miscarriages of justice, haphazard justice, and Bittul Torah.  Also there: for the sin of Nivul Peh [profanity], orphans cry out.

I have one consolation, and I will point it out.  Know, my friend, that now there is a great Et Ratzon [time of acceptance] in Heaven, and one who will regret his past ways and do any Mitzva can break through the Gates of Mercy above.  For it is said in the name of the Zohar on the verse As soon as I am gone out of the city, I will spread forth my hands unto the LORD; the thunders shall cease, neither shall there be any more hail and it explains that when tzadikim leave the world - and today, we don't have tzadikim more than these who were slaughtered by the hands of cruel enemies for being Jewish - their souls go up to Heaven, and their images are engraved on the cloak of Hashem Yitbarach which is full of the blood of our corpses, and it is an Et Ratzon to nullify the evil decrees from upon us.  And Mashiah Tzidkeinu tonight is crying bitterly and wailing, and Hashem Yitbarach promises him that in their merit, He will send the redeemer.

Come, let us not waste the moment tonight and tomorrow.  Let us do Teshuva and strenghthen our Emuna.  We should cry to Hashem, who is the Master of Mercy, and He will see our tears and accept our prayers, and save us quickly just as He answered Moshe Rabbeinu at all times that he stood before Him in prayer and just as He heard the prayer of Mordechai and Esther and that entire generation, and He will save us an eternal salvation.  Let us not waste the moment.

He who writes with tears and hope, Ben Tzion Mutzafi

6 Comments:

At Tue Mar 15, 05:04:00 PM 2011, Blogger Devorah said...

Thanks for the translation. It's all true... I agree the Fogels were the innocents, like tzadikim, who died for the sins of the people, as Rab Mutzafi said.

This is similar to what Rebbe Nachman of Breslov said in relation to something similar: public disputes between Jews: "A dispute between two people often takes on greater proportions, with each person being supported by others who favour his point of view. Should there then be a decree in Heaven that one of those involved in the dispute must die, the judgment begins with the smallest of them and not with one of the original disputants."

The ones who die as an atonement for the generation are the "tzadikim" - the guilty parties live on to face their judgment some time in the future.

 
At Tue Mar 15, 06:03:00 PM 2011, Blogger Moriah said...

Is there any greater a public dispute/chilul Hashem that the one that has been going on in Israel between the Chiloni and religious camp, the secular government, 'Judicial' system, police and media, against the so-called "settlers" and the Jews torn from their homes in Gush Katif? This and all our bickering on an individual level.

 
At Tue Mar 15, 08:31:00 PM 2011, Anonymous sharona said...

Moriah, good point. I find that when a tradegy like this happens, it is to wake us up to unity. We need this in order to be a strong nation.
What we should do is like what the Machlis family and other people do. Where they show fellow Jews the beauty in their heritage, Baruch Hashem. This way we accomplish both Torah learning and unity G-d willing

 
At Tue Mar 15, 10:25:00 PM 2011, Blogger Neil Harris said...

Thanks for posting this. Any eitza right now is a good eitza.

 
At Wed Mar 16, 03:05:00 AM 2011, Anonymous Neshama said...

Let me add to this what Rabbi Jacobson wrote: Why did Haman ...want to annihilate all of the Jews?

 
At Wed Mar 23, 12:50:00 PM 2011, Blogger Moriya's Place said...

"Why did Haman want to annihilate all of the Jews?" can also be answered here:

Megilas Hesther:
http://moriyasplace.blogspot.com/2011/03/megilas-hester.html

 

Post a Comment

<< Home