Geula-Related Recent Links

Wednesday, October 16, 2013

Rav Mutzafi Shlit"a Eulogizes Rav Ovadia ZT"L

Rav Ben Tzion Mutzafi Shlit"a was asked to write about Rav Ovadia Yosef ZT"L.  He then penned this rhyming eulogy.  This is what he wrote:

וכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף השם.

מה אענה ומה אומר, מה אדבר ומה אצטדק, אסון גדול פקד אותנו, הורם הנזר והוסרה העטרה, עטרת תפארת ישראל, גדול הדור, ענק הרוח, ארי במסתרים, הארז הגדול אשר בלבנון, רוח אפינו משיח השם, עמוד העולם, פוסק הדור, המנורה הטהורה, איש האשכולות, בקי בכל חדרי תורה, ראש ממשלת התורה, המאיר לארץ ולדרים, טוחן הרי הרים, דרך קשתו ויכוננה, קולע אל השערה ולא יחטיא, לבו רחב כפתחו של אולם, נשא על כתפיו את עם ישראל כולם, כתב ספרים לרוב כל ימיו, שקדן בתורה עוד מימי עלומיו.

חמש מאות שנה לא היה בהיסטוריה איש ענק כזה, אשר אגד בנשמתו את כל העול הזה, מחבר ספרים, דבריו טהורים, פוסק פסקים, עול תורה הקים, דרשן בחסד עליון, זך השכל והרעיון, בקי בכל חדרי תורה, הוא הודה והדרה, ישב ודן את עמו על מדין, דבריו קלים וחדין, בעל מתק שפתיים, לדבריו הקשיבו כל אזניים, מוכתר בנימוסים ובמידות טובות, דאג לישראל כשלשת האבות, מאור עיננו, נזר תפארתינו, ענק שבענקים, גדול שבצדיקים, מוחל על עלבונו, מתחסד עם קונו, כיתת רגליו בחוצות, מבוקר ועד חצות, ללמד תורה את העם, בשפתותיו הוצק נועם, עושה חסד לאלפים, דבריו נופת צופים.

אהה כי עלה המוות בחלונינו, כי נשבה ארון קדשינו, והאיש אשר רבים השיב מעוון, הלך מאתנו לדאבון, בא השמש בצהריים, ולקינו בכפליים, כי כף הזכות של דורינו, נחסר בעוונותינו, כי תורתו היתה מגן בעדינו, ויסוריו ומכאוביו כפרה על חטאתינו, וחשבנו כי הוא יקבל פני משיחנו, ויביאנו אל בית קדשינו, רבנו עובדיה יוסף, בבחינת משיח בן יוסף, והנה הסתלק מאתנו ונלכד בשחיתותינו, אנה נוליך את חרפתינו.

רחם עלינו אבינו מלכינו, ואל נא באפך תוכיחנו, לא ידענו כי נביא אלהים בתוכינו, ולא שמרנו עליו בטפשותינו, אהה כי חסור חסר דורנו, וכזאת עלתה בימינו, מרגלית יקרה היתה תחת ידינו, ואיבדנו אותה מתוכינו, אנא אב רחמן, קרב נא זמן, בו יבא מלך נאמן, ויטעימנו מן, ויגלה לנו קץ נטמן, אלוה יבוא מתימן.

מורנו ורבנו, עטרת ראשינו, רבנו עובדיה יוסף, לו נפשינו ורוחינו כוסף, הסתלק מאתנו, ונפל על משמרתו מול עיננו, הוא האיש אשר לחם מלחמתה של תורה זה למעלה משבעים וחמש שנה, בשקידה עצומה, וביראה יתירה, דבק בהשם יתברך בכל לבו, ואהב את ישראל בכל נפשו, רבים הרעו לו, ועוד אחרים הציקו לו, כיוסף הצדיק בשעתו, והוא מחל לכולם והכניסם לביתו, כי עבודת השם היתה לנגד עיניו, ויראתו אל מול פניו, הלך מחיל אל חיל, להפיץ תורה ממקום למקום כאיל, ריחם על בני אברהם יצחק ויעקב, והיה מישר כל לב עקוב, כמשה רבנו וכדוד מלך ישראל, אשר ראו בעוני עמם וכל דל ושואל, דאג ללמד תורה למקטון ועד גדול, וילך הלוך וגדול.

לקראתו יצאו אבות העולם, יחד עם משה ואהרן יוסף ודוד כולם, גם הנביאים רצו לקראתו, ואתם חכמי המשנה מכאן בצאתו, והאמוראים והראשונים, ואתם גם חכמי האחרונים, יען פירסם את דברי תורתם ברבים, וזיכה בהם רבים וטובים, אשריו כי זה מנת חלקו, יגיעו ולחם חוקו, אך אוי לנו כי הוא נסע למנוחות, ואותנו עזב לאנחות, אנא אל עליון מלך רחום וחנון, שלח לנו אליה וינון, פדה עמך ישראל מכל צר ואויב, ותבנה לנו בית הבחירה ואת הגאולה תקרב. תשעה לתפילתינו, מהרה עננו, כי לך נכספה נפשינו, אמור נא די לצרותינו, החיה מתינו, וקרב לנו קץ פדותינו.

This translation of Rav Mutzafi's poetic Hebrew does not do his words justice and will only capture a fraction of the concept of his written poem, but I will do so anyways to give a taste of his beautiful words:
(Vayikra 10:6) "The whole house of Israel, bewail the burning which the LORD hath kindled."

What can I answer?  What can I say?  What can I speak?  What can I justify?  A great tragedy has visited us.  The tiara has been lifted, the crown has been removed - the crown of the glory of Israel, the greatest of the generation, the giant of the spirit, a lion in the hidden places, the great cedar that is in Lebanon, the spirit of our nostrils, the anointed one of Hashem, the pillar of the world, the halachic decisor of the generation, the pure Menorah, man of the clusters [of knowledge], an expert in all compartments of the Torah, the prime minister of the Torah, who shines over the earth and its inhabitants, who ground the highest mountains [of Torah], who bent his bow and made it ready, who could sling at a hair-breadth and not miss, whose heart was as wide as a large hall, who carried on his shoulders the entire Am Yisrael, who wrote books for the majority of his days, diligent in Torah even during his youth.

For 500 years, there was no one in history such a giant of a man like this, who tied onto his soul this entire burden, who authored books, his words are pure, who made halachic decisions, who kept up the burden of Torah, an orator with the kindness of Above, his logic and ideas were pure, an expert in all compartments of the Torah, he was its splendor and glory, he sat and judged his people justly, his words were light and sharp, who had sweetness of the lips, all ears listened to his words, adorned with etiquette and good character, he worried over Israel like the three forefathers, the light of our eyes, the crown of our glory, a giant of giants, the greatest of the righteous, who forgave his being belittled,  who does kindness with his Creator, who had his feet walk to the outside from morning until midnight to teach Torah to the people, pleasantness was poured out from his lips, who did kindness to thousands, his words were as sweet as a honeycomb.

Woe to us that death has come into our windows for our holy ark has been captured, and the man who had returned the masses from sin has gone away from us to our sorrow, the sun has set in midday, and we have been stricken doubly, for what was weighing down the scale of our generation's merits is missing due to our sins, for his Torah had been a shield for us, and his suffering and pain was an atonement for our sins, and we thought that he would greet the face of our Mashiah and bring us to our Beit Hamikdash, Rabbeinu Ovadia Yosef, with the aspect of Mashiah Ben Yosef, behold - he has been removed from us and captured due to our sins, where can we take our shame?

Have mercy on us, our Father, our King, and please do not rebuke us with Your anger, we did not know that a prophet of G-d was among us, and we didn't guard him in our foolishness, woe to us for our generation is sorely lacking, and like this has happened in our days: a precious pearl was in our possession and we lost it from among us.  Please, Father of mercy!  Bring close the time when the trusted king [Mashiah] will come who will feed us Manna and will reveal to us the hidden Keitz when G-d will come from Teiman.

Our teacher, our rabbi, the crown of our heads, Rabbeinu Ovadia Yosef, our souls and our spirits long for him, his has been removed from us, and has fallen in his watch before our eyes, he is a man who has fought the fight of Torah for more than 75 years, with incredible diligence and extra awe, who clung to Hashem Yitbarach with all his heart and loved Israel with all his soul.  Many have done evil to him and others distressed him - like Yosef Hatzadik in his time - and he forgave everyone and brought them into his home, for the service of Hashem was opposite his eyes and fearing Him was opposite his face.  He went from strength to strength to spread Torah from place to place like a ram.  He had mercy on the children of Avraham, Yitzhak, and Yaakov, and would straighten out every deceitful heart like Moshe Rabbeinu and like David, king of Israel, who saw the poverty of their nation and every pauper and beggar.  He was concerned to teach Torah to all - from the smallest to the greatest, and he [himself] got even greater.

To greet him, the forefathers of the world went out - together with Moshe, Aharon, Yosef, and David altogether.  Also, the prophets ran to greet him, and with them were the sages of the Mishna [who ran to greet him] from here [?] when he went out.  And the Amora'im and the Rishonim and with them, also the sages of Aharonim - due to the fact that he publicized the words of their Torah in public, through which he gave merit to many people and good people.  Fortunate is he for this was his portion - his exertion and his daily bread.  However, woe to us for he traveled to his resting place and left us to our groans.  Please, supreme G-d, the merciful and gracious King, send us Eliyah and Yinon [i.e. Eliyahu and Mashiah], redeem Your people Israel from every oppressor and enemy, and build for us the Beit Hamikdash and bring the Redemption closer.  Turn toward our prayers and answer us quickly for our souls are longing for You.  Please say, "Enough!" to our troubles, resurrect our dead, and bring the Keitz of our Redemption closer for us.

6 Comments:

At Wed Oct 16, 01:59:00 PM 2013, Blogger Neshama said...

Very interesting ... I've never read/heard such flowery thoughts. Doesn't occur in Ashkenaz, and maybe slightly by Chassidim. (as far as my experience reflects) Reminds me of some of the Shabbat negunim. I hope the Sephardim continue in the direction Rav Ovadia zt"l was grooming them. Fascinating how the different migrations of Jews reflect their host countries in their religious/cultural mores. I wonder how closely the Sephardic ways resemble our early Temple days?

 
At Wed Oct 16, 02:08:00 PM 2013, Blogger Neshama said...

Could you elaborate a bit on this:

"Also, Maran symbolizes exiting all the exiles: 
He was in Egypt and went up to Israel from there
He was born in Iraq and went up to Israel from there
He was the chief rabbi of Tel Aviv, which symbolizes the Greek exile, and he went up from there to Yerushalayim
And soon he will go up from the exile of Esav, which we are still enduring, as Maran expressed in his Shiur about Obama: עבדים מושלים בנו."

And his shiur about O, as I have not read this previously.

 
At Wed Oct 16, 03:16:00 PM 2013, Blogger yaak said...

This second comment belongs on an earlier post. Please keep the comments related to that post on that post. Thanks.

 
At Thu Oct 17, 12:33:00 AM 2013, Blogger Cosmic X said...

Chazak U'varuch!

An accurate yet readable translation!

 
At Thu Oct 17, 07:57:00 AM 2013, Anonymous Anonymous said...

This comment has been removed by a blog administrator.

 
At Thu Oct 17, 09:12:00 AM 2013, Blogger yaak said...

The earlier comment by "Dov Bar-Leib" was not written by him, but rather, by "Shawn Trees" impersonating Dov Bar-Leib. Such comments will not be tolerated on this blog.

 

Post a Comment

<< Home