Geula-Related Recent Links

Sunday, September 01, 2013

Rav Shteinman Shlit"a on Our Times

Kikar reports:

At the end of his regular Motza'ei Shabbat Shiur, Rav Shteinman Shlit"a said:
We find ourselves in the birth-pangs of Mashiah.  And just like during the birth-pangs of labor, the closer it gets to the birth, the contractions are harder, similarly with the birth-pangs of Mashiah - the closer we get to Mashiah, the decrees become harsher and more numerous.
In conclusion, he wished that:
HKB"H should help that we should already reach the Geula.  Let the year conclude along with all its curses - that Hashem should help that that which the Rasha Lapid Yimah Shemo [the evil Lapid - may his name be blotted out] plans to do should not come to fruition. 

7 Comments:

At Sun Sep 01, 11:03:00 AM 2013, Blogger Serious Bible Student said...

I attend Rabbi Simcha Bunim Cohen's shul in Lakewood and as a matter of fact, Rabbi Cohen also mentioned 2 things this Shabbos.

1. In his morning drasha he said the phrase "Yimach Shemo" regarding Lapid.

2. He said before Selichos that we are in the Ikvos Meshicha - the footsteps of Moshiach! Mamish!! You don't know how close!!

 
At Sun Sep 01, 02:44:00 PM 2013, Anonymous Anonymous said...

"Serious Bible Student" is gimatria of "major snag"

 
At Sun Sep 01, 11:56:00 PM 2013, Anonymous Anonymous said...

does he curse Bennett too ?!

 
At Mon Sep 02, 11:14:00 AM 2013, Anonymous Anonymous said...

strike on Syria probably on 9/11 -- we will never forget says edom

 
At Tue Sep 03, 10:08:00 AM 2013, Anonymous David Persitz said...

בס"ד

חידוש על עובדיה הנביא של תאריך המלחמת עשו באלול התשעג - חידוש הרביעי של קצים הגאולה
מאת דוד פרסיץ


החלק של התאריך השנה של חידוש הזה התגלה לי לפני שנתים וההשלמה שלו בתאריכי החודש והיום התגלו לי היום

עובדיה הנביא היה גר צדק מאדום הוא עשו ובעבור זה הוא זכה להתנבא על החורבן של עשו באחרית הימים במלחמת גוג ומגוג שהיא המלחמה העולמית השלישית שעכשיו כולם רואים שהיא עומדת להתפרץ עכשיו ממש בכל רגע

ובספר עובדיה הוא לא רק דיבר על המלחמה הזאת אלא גם רמז את התאריך המדויקת של התחלת המלחה והרמז הזה הוא בתוך הפסוק ח"י של ספר עובדיה שהוא מדבר שם על החורבן עשו במלחמה הזאת כמו שכתוב
והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה ובית עשו לקש ודלקו בהם ואכלום ולא יהיה שריד לבית עשו כי יהוה דבר

והתחלת הפסוק ברור שמורכב הוא משלושה יחידות כל אחד מהם באותה צורה של א=ב
(והיה בית יעקב(א=) אש(ב
(ובית יוסף(א=) להבה(ב
(ובית עשו(א=) לקש(ב

אבל אין פוה רישא סופיה ואין סופה רישיה היות אש להבה הם בלי ל אבל קש הוא עם ל כמו לקש ונראה לי הצעיר שאין לזה תרוץ אחרת קר שהלמד הזאת צריך להשלמת הגימטריה וראשי תיבות של התאריך התחלת המלחמה וכל העינין של אין ראשה סופה הוא רק להגיד לנו דרשני

ודורש אותו אני הצעיר כזאת הדרך

1. תאריך השנה
בגימטריה של תיבות
והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

אש להבה לקש = 773 = שנת התשעג

2. תאריך החודש
בראשי תיבות של אש להבה לקש
והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

וזה חודש אלול

3. תאריך היום
בסופי תיבות של אש להבה לקש
והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

וזה ששה בחודש


יוצא התאריך ששה בחודש אלול התשעג


ועכשיו בוא נדרש הצדדים הימיניים כזאת הדרך

והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

גימטריה של והיה בית יעקב ובית יוסף ובית עשו = 1988
והגימטריה הקטנה שלו = 1+9+8+8 שהיא = 26

ונראה לי הצעיר
שזאת בא לרמז שאחרי 26 יום מתאריך ששה בחודש אלול התשעג
וזאת אומרת ב3 בתשרי התשעד וזה ב7 בספטמבר 2013
המלחמה עתידה להתפרץ

והתאריך הזאת היא מיד אחרי ראש השנה ואחרי השבת והיא בתענית גדליה

וזה בדיוק באותו הזמן ששמעתי שעליו אמרו עכשיו המקובלים שהמלחמה דוחו אותה בשמים לאחרי ראש השנה

והשם התברך ישמור על העם הקדוש ועל הארץ הקדושה ויתעורר אותנו בכל זאת
לחזור בתשובה שלמה לפניו יתברך שמו לעד
אמן סלה

ב26 באלול התשעג
דוד פרסיץ

 
At Tue Sep 03, 10:12:00 AM 2013, Anonymous David Persitz said...

בס"ד

חלק 2 של החידוש על עובדיה הנביא של תאריך המלחמת עשו באלול התשעג - חידוש הרביעי של קצים הגאולה
מאת דוד פרסיץ


ונראה לי שבצדדים האלה הימיניים של המטריצה הזאת יש עוד שלשה רמזים נפלאים

והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

וזאת כמו שאנו ראינו את הגימטריה הקטנה של כל השלשת השורות הימיניים האלה שהיא שוה 26 וזה אני דרשתי כמו הדילוג של 26 יום מהתאריך הבסיסי שהוא ששה באלול התשע"ג
כמו זה אם אנו עושים אותו דבר עם כל שורה ושורה לפי הסדר שלהם שהם באים בהפסוק הזה אז הגימטריות הקטנות יצאות כסדר של ה8 וה16 וה20 והגמטריה הקטנה של כולם של כל השלשת השורות האלה יוצאת כמו ה26 לפי מה שכבר כתבתי לך

1. שורה הראשונה
והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

גימטריה של והיה בית יעקב = 620
והגימטריה הקטנה שלו = 6+2+0 שהיא = 8


2. שורה השניה
והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

גימטריה של ובית יוסף = 574
והגימטריה הקטנה שלו = 5+7+4 שהיא = 16


3. שורה השלשית
והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

גימטריה של ובית עשו = 794
והגימטריה הקטנה שלו = 7+9+4 שהיא = 20


4. כל שלשת השורות
והיה בית יעקב אש
ובית יוסף להבה
ובית עשו לקש

גימטריה של והיה בית יעקב ובית יוסף ובית עשו = 1988
והגימטריה הקטנה שלו = 1+9+8+8 שהיא = 26


ורואים אנו שהמספרים האלה יוצאים לפי הסדר המספרים שהם כולם הולכים וגודלים
שהוא 8 16 20 26


ואם ידרשו כל המספרים האלה כמו הדילוגים כלפי הבסיס של התאריך של ששה באלול התשע"ג אז רואים שכל שלשת התאריכים האלה שיוצאים משלשת המספרים הראשונים 8 16 20 הם כולם מצינים את הארועים שכבר קרו בעבר והארועים האלה הם היו הנקודות המאוד חשובים ומרכזיות בתהליך של ההתהוות של המלחמה הזאת בין עשו ודמשק ואלה הם

1. שורה הראשונה
דילוג של 8 יום מהתאריך הבסיסי של ששה באלול התשע"ג
וזה 14 באלול התשע"ג וזה 20 אוגוסט 2013

בלילה מ20 ל21 אוגוסט בשעת 01.30 בלילה של 21 אוגוסט וזה מאד קרוב לתאריך 20 אוגוסט קרה הארוע היסודי של התחלת המלחמה הזאת שאז הסורים השתמשו בנשך כימי בגז הרעלי וזה היתה הסיבה הראשונה של המלחמה שעכשיו עומדת להתפרץ

2. שורה השניה
דילוג של 16 יום מהתאריך הבסיסי של ששה באלול התשע"ג
וזה 22 באלול התשע"ג וזה 28 אוגוסט 2013

מהתאריך הזה של 28 אוגוסט ארצות הברית רצו בהתחלה להתקף את הסורים ובזאת להתחיל המלחמה

3. שורה השלשית
דילוג של 20 יום מהתאריך הבסיסי של ששה באלול התשע"ג
וזה 26 באלול התשע"ג וזה 01 ספטמבר 2013

אבל בתאריך הזה של 01 ספטמבר פתאם בארח לא פצוי הנשאי של ארצות הברית אמר שדוחים את ההתחלת המלחמה ואף אחד לא ידע למתי


וכל השלשת הארועים האלה הם כבר בעבר והיו הארועים ההכי חשובים ומרכזיים של התהליך של ההתהוות של המלחמה הזאת


4. כל שלשת השורות
דילוג של 26 יום מהתאריך הבסיסי של ששה באלול התשע"ג
וזה 03 בתשרי התשע"ד וזה 07 ספטמבר 2013

והארוע הרביעי הזה הוא עוד בעתיד ונראה לי הצעיר שהוא רומז על ההתחלת המלחמה המצאיותית הממשית
והשם ישמור עלינו


ב28 באלול התשע"ג

שנה טובה וכתיבה וחתימה טובה

דוד פרסיץ

 
At Tue Sep 03, 01:20:00 PM 2013, Blogger yaak said...

David,

חזק וברוך. We'll have to wait and see.

 

Post a Comment

<< Home