Geula-Related Recent Links

Tuesday, March 27, 2018

3330 Years from Yetziat Mitzrayim

This year is the 3330th year from 2448 - the year of the Exodus from Egypt.

Some interesting gematrias of 3330 (from SodTorah) along with my take on it:

 1. (בראשית ב, ג) ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות :
  This can be read as: Hashem blessed the 7th day - i.e., the 7th Millenium - and He sanctified the 3330th year after Yetziat Mitzrayim in the 6th Millennium with the increased holiness of the Final Redemption.
 2. (בראשית ח, א) ויזכר אלהים את נח ואת כל החיה ואת כל הבהמה אשר אתו בתבה ויעבר אלהים רוח על הארץ וישכו המים :
  This can be read as: Hashem remembered both No'ah and the 3330th year after Yetziat Mitzrayim by bringing the Final Redemption.
 3. (בראשית לו, לט) וימת בעל חנן בן עכבור וימלך תחתיו הדר ושם עירו פעו ושם אשתו מהיטבאל בת מטרד בת מי זהב :
  The last Edomite king dies and Mashiah takes his place 3330 years after Yetziat Mitzrayim.
 4. (שמות יט, ד) אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי :
  The Makkot which Hashem performed against Mitzrayim and Hashem carrying us on the wings of eagles will be repeated 3330 years later.
 5. (שמות כד, ד) ויכתב משה את כל דברי יהוה וישכם בבקר ויבן מזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה לשנים עשר שבטי ישראל :
  This event actually took place 3330 years ago - at Matan Torah.
 6. (שמות לד, יח) את חג המצות תשמר שבעת ימים תאכל מצות אשר צויתך למועד חדש האביב כי בחדש האביב יצאת ממצרים :
  We are still eating Matzot 3330 years later. למועד is like כי בא מועד and the Mo'ed hinted to by the gematria in the verse.  חדש האביב is like כִּי-הִנֵּה הַסְּתָו, עָבָר; הַגֶּשֶׁם, חָלַף הָלַךְ לוֹ
 7. (ויקרא כז, כח) אך כל חרם אשר יחרם איש ליהוה מכל אשר לו מאדם ובהמה ומשדה אחזתו לא ימכר ולא יגאל כל חרם קדש קדשים הוא ליהוה :
  This can be read as: 3330 years after Yetziat Mitzrayim, he will be redeemed.
 8. (דברים ב, ה) אל תתגרו בם כי לא אתן לכם מארצם עד מדרך כף רגל כי ירשה לעשו נתתי את הר שעיר :
  This can be read as: You will not inherit Esav's land until the treading of 3330 years from Yetziat Mitzrayim.  Only then, will we inherit Mt. Se'ir.
 9. (דברים ד, לט) וידעת היום והשבת אל לבבך כי יהוה הוא האלהים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד :
  This can be read as: For 3330 years after Yetziat Mitzrayim, there will be exile - but no longer.  Also, Emuna is a key to Redemption.
 10. (דברים כב, ו) כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ או על הארץ אפרחים או ביצים והאם רבצת על האפרחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים :
  This can be read as:  When the Kan Tzippor is before you (Midrashim discuss Mashiah being in the Kan Tzippor) for 3330 years after Yetziat Mitzrayim, then, the Shechina will come upon the children of Israel.
 11. (דברים כד, יח) וזכרת כי עבד היית במצרים ויפדך יהוה אלהיך משם על כן אנכי מצוך לעשות את הדבר הזה :
  Remember the time Hashem redeemed us from the slavery of Egypt for 3330 years.  Afterwards, we may not remember it as much since there will be a greater thing to remember.
 12. (מלכים א א, לד) ומשח אתו שם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה :
  Shelomo Hamelech was anointed with Shofar blasts.  3330 years after Yetziat Mitzrayim, a similar event will take place. 
 13. (ירמיה לא, כב) כה אמר יהוה צבאות אלהי ישראל עוד יאמרו את הדבר הזה בארץ יהודה ובעריו בשובי את שבותם יברכך יהוה נוה צדק הר הקדש :
  The ingathering of the exiles will be 3330 years after Yetziat Mitzrayim.
 14. (יחזקאל לה, טו) כשמחתך לנחלת בית ישראל על אשר שממה כן אעשה לך שממה תהיה הר שעיר וכל אדום כלה וידעו כי אני יהוה :
  Edom will get its recompense 3330 years after Yetziat Mitzrayim just as they were joyous at the downfall of Israel.
 15. (יחזקאל לו, כג) וקדשתי את שמי הגדול המחלל בגוים אשר חללתם בתוכם וידעו הגוים כי אני יהוה נאם אדני יהוה בהקדשי בכם לעיניהם :
  Hashem's Name will be sanctified among the nations 3330 years after Yetziat Mitzrayim, the last time all the nations knew of Hashem's sanctity and power.
 16. (יואל ג, א) והיה אחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנותיכם זקניכם חלמות יחלמון בחוריכם חזינות יראו :
  Prophecy will return 3330 years after Yetziat Mitzrayim, when a maidservant at the sea saw that which Yehezkel couldn't.
 17. (מיכה ה, ד) והיה זה שלום אשור כי יבוא בארצנו וכי ידרך בארמנתינו והקמנו עליו שבעה רעים ושמנה נסיכי אדם :
  The 7 shepherds and 8 princes of men are an important part of the Redemption process (see Sukkah 52b).  They will appear on the scene 3330 years after Yetziat Mitzrayim.
 18. (זכריה ט, ז) והסרתי דמיו מפיו ושקציו מבין שניו ונשאר גם הוא לאלהינו והיה כאלף ביהודה ועקרון כיבוסי:
  This entire verse, which talks about the future, has the gematria of 3330.  The commentaries explain that this teaches us that the synagogues of the exile will remain in existence (by them being transferred to Israel) and the stadiums built by Esav will be used to teach Torah to the masses. 
 19. (זכריה יד, ה) ונסתם גיא הרי כי יגיע גי הרים אל אצל ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עזיה מלך יהודה ובא יהוה אלהי כל קדשים עמך :
  The earthquake will be 3330 years after Yetziat Mitzrayim.
 20. (תהילים עד, יד) אתה רצצת ראשי לויתן תתננו מאכל לעם לציים :
  Hashem crushed the heads of Livyatan - the commentators say this refers to Par'oh and his officers - 3330 years ago.  And He gave their wealth to the Jewish people.  In the future, the righteous will eat from Livyatan.
 21. (דניאל ב, מד) וביומיהון די מלכיא אנון יקים אלה שמיא מלכו די לעלמין לא תתחבל ומלכותה לעם אחרן לא תשתבק תדק ותסיף כל אלין מלכותא והיא תקום לעלמיא :
  3330 years after Yetziat Mitzrayim, Hashem will set up a kingdom that will not be taken over by another nation - that is the Kingdom of Mashiah.

May all these ideas be Hashem's will, speedily in our days, Amen.

3 Comments:

At Tue Mar 27, 01:02:00 PM 2018, Anonymous Anonymous said...

Read "The Future: Guide to Messiah"
http://www.feldheim.com/the-future-guide-to-messiah.html

 
At Wed Mar 28, 06:06:00 AM 2018, Blogger CDG, Yerushalayim, E"Y Shlemah said...

R' Yaak: May your words come to life and live!

 
At Thu Mar 29, 04:06:00 AM 2018, Anonymous Anonymous said...

Critical time for Yisrael. Offering sacrifices without a temple? How foolish! Disastrous! Mindless people! There is an avangard taking Yisrael to the cliff's edge. The fall ... mamash. This is the End of Days scenario.
Clean your thoughts, get tuned, vibrate with the shekhinah! סר

 

Post a Comment

<< Home