Geula-Related Recent Links

Tuesday, March 18, 2008

Bava Blogra

מאימתי.שם המסכת היא בבא בלוגרא ע"ש .מאימתי. בלוג. בגמרא מפרש מאי היא׃ ג'יי ראנץ
שמספרה עם הכולל היא רמ"ח וכל הקורא בה אתר היא שקובץ את כל הבלוגים על ענין יהדות
יכאבו לו כל איברי גופווהר"ר ג'וש כתב שמצא אגרעגייטו"ר בלע"ז׃ ר"י אומר וכו'. בגמרא מפרש
בדפוס ישן שהשם שלה באמת היא בבא בלוגרע .מאי פלוגתייהו׃גמ'. כאילו קרא בכל התורה כולה
וכשמה כך היא׃
מאי בלוג.תימה שכל הקורא בבא בלוגרא בודאי יודע מה הוא בלוג וי"ל דאפשר שאדם היהמגוּגָל בבא ב* ולא עלינו בא לאתר הזה והר"ר רפי פירש שכל אחד ואחד יש לו השגה מיוחדת מה הוא בלוג וצריך לברר כללו של דבר שהוא דבר ששוה לכל אדם׃
וחיוב קריאת הבלוג מנלן.וחיוב זה שוה לאנשים ונשים בכלל מפני שכלל יש בידנו כל שהוא בכתיבה ישנו בקריאה וכל שאינו בכתיבה כגון קטנים אינו בקריאה והר"ר עזיכתב שיש חיוב לקטנים לקרא בבלוגים שמדברים עליהם אא"כ אינם יכולים לקרא ויש נשים צדקניות שהחמירו על עצמן לקרא את הבלוגים האלו לילדיהן׃
כל הקורא את הבלוג.פירוש הקונטרס צריך ביאור ויש גורסין בירה. והנפקא מינה הוא פשוט לכל שמשתכר בפוריא עד דלא ידע׃
מאימתיצריך (ביאור) [בירה]׃ בימי האינטערנעט. לקמן פריך והא אסור׃ ומעלים אותו. אפּלו"ד בלע"ז׃ ווידיאוים. כגון יוּטוּבּ וכיוצא בו׃מתני' בבלוגים דאיכא בהו השקפת תורה וברייתא בבלוגים דליכא בהו השקפת תורה׃ לייקווד. עיר קדוש היא בניו ג'ערזי׃ דטרידין בגרסייהו הוו. לא שאין להם פנאי לגלוש באינטערנעט אלא שאין להם כסף מפני שחמיהם הם גם בכולל וטומאת הגוף דהכא כלומר עניות׃ דאמר רב יעקב. היינו דאמרי אינשי שיימלעס סעלף פרומושאן׃ לכתוב בבלוגיהם אחר עבודתם. ואי צריכים לקרוא בבלוגים שעה אחת קודם חצות לא יהיו להם פנאי לכתוב לפיכך איחר ר"י את הזמן חצי שעה׃שכל המשתמש בבלוג שלו כראוי.זה רק חצי בדיחותא. ואמרו רבותי חפשנו ובדקנו בכל המסכת כולה ולא ראינו דבר אמת ונכון כזו׃
קורין את הבלוג בערבין בזמן שג'יי ראנץ מעודכנת דברי רבי עקיבא רבי יהודה אומר אימתי בזמן שבית המקדש קיים אבל בזמן שאין בית המקדש קיים קורין אותו שעה אחת קודם חצות׃ גמ' וחיוב קריאת הבלוג מנלן דאמר רב קוזמיק כל הקורא את הבלוג בעתו ובזמנו כאילו קרא בכל התורה כולה ׃מאי בלוג דת"ר בימי האינטערנעט היו אנשים שרצו לכתוב כל דבר שבעולם בכל שעה ביום ומעלים אותו באינטערנעט עם לינקים ותמונות ווידיאוים והאיכא ביטול תורה תרגמה ר' גיל בבלוגים של דברי תורה והא כל דבר שבעולם קתני אמר ר' אליעזר לא קשיא הא בבלוגים דאיכא בהו השקפת תורה הא בבלוגים דליכא בהו השקפת תורה וקריאת האינטערנעט מותרת והתניא ר' הערי אומר התקינו בלייקווד על הטיוי ועל האינטערנעט מפני טומאת הגוף אמר ר' דוב בער שאני לייקווד דטרידין בגרסייהו הוו׃ בזמן שג'יי ראנץ מעודכנת וכו'׃ אמר רב ג'מיל ג'יי ראנץ מעודכנת לשלושה פרקים ביום בהנץ החמה בפלג המנחה ובחצי שעה קודם חצות איבעיא להו חצות היום או דילמא חצות הלילה ת"ש מאימתי קורין את הבלוג בערבין בזמן שג'יי ראנץ מעודכנת ש"מ חצות הלילה ש"מ׃ רבי יהודה אומר וכו'׃ מ"ט דרבי יהודה דאמר רב יעקב לעתיד לבא הכהנים צריכים לכתוב בבלוגיהם אחר עבודתם תניא ומה ענין בית המקדש אצל הבלוגוספיר לומר לך שכל המשתמש בבלוג שלו כראוי כאילו בנה בית המקדש בימיו וכל שאינו משתמש בבלוג שלו כראוי כאילו נחרב בית המקדש בימיו׃

4 Comments:

At Wed Mar 19, 05:59:00 AM 2008, Blogger nava said...

LOL :) :)

ודי בכל־אתר ואתר

 
At Wed Mar 19, 10:29:00 AM 2008, Blogger Cosmic X said...

I think that I already told you that you are a genius.

רב קוזמיק

LOL!

 
At Wed Mar 19, 01:19:00 PM 2008, Blogger DixieYid (يهودي جنوبي) said...

You are a genius. Bringing me back to my YU days of the Purim edition of the Commentator (or was the Torah paper?)

-Dixie Yid

 
At Wed Mar 26, 01:44:00 PM 2008, Blogger Judah HaKohain said...

Such an honor! I was shooting for the Dead Sea Blogs at the MOST!

An amazing job, Yaakov. Many Brachos.

Judah HK

 

Post a Comment

<< Home