Geula-Related Recent Links

Tuesday, March 18, 2008

Previous Purim Post

Previous Purim post, penned previous Purim, plus published presently, particularly peculiar.

Pleasurable Purim, people!

Bava Blogra

מאימתי.שם המסכת היא בבא בלוגרא ע"ש .מאימתי. בלוג. בגמרא מפרש מאי היא׃ ג'יי ראנץ
שמספרה עם הכולל היא רמ"ח וכל הקורא בה אתר היא שקובץ את כל הבלוגים על ענין יהדות
יכאבו לו כל איברי גופווהר"ר ג'וש כתב שמצא אגרעגייטו"ר בלע"ז׃ ר"י אומר וכו'. בגמרא מפרש
בדפוס ישן שהשם שלה באמת היא בבא בלוגרע .מאי פלוגתייהו׃גמ'. כאילו קרא בכל התורה כולה
וכשמה כך היא׃
מאי בלוג.תימה שכל הקורא בבא בלוגרא בודאי יודע מה הוא בלוג וי"ל דאפשר שאדם היהמגוּגָל בבא ב* ולא עלינו בא לאתר הזה והר"ר רפי פירש שכל אחד ואחד יש לו השגה מיוחדת מה הוא בלוג וצריך לברר כללו של דבר שהוא דבר ששוה לכל אדם׃
וחיוב קריאת הבלוג מנלן.וחיוב זה שוה לאנשים ונשים בכלל מפני שכלל יש בידנו כל שהוא בכתיבה ישנו בקריאה וכל שאינו בכתיבה כגון קטנים אינו בקריאה והר"ר עזיכתב שיש חיוב לקטנים לקרא בבלוגים שמדברים עליהם אא"כ אינם יכולים לקרא ויש נשים צדקניות שהחמירו על עצמן לקרא את הבלוגים האלו לילדיהן׃
כל הקורא את הבלוג.פירוש הקונטרס צריך ביאור ויש גורסין בירה. והנפקא מינה הוא פשוט לכל שמשתכר בפוריא עד דלא ידע׃
מאימתיצריך (ביאור) [בירה]׃ בימי האינטערנעט. לקמן פריך והא אסור׃ ומעלים אותו. אפּלו"ד בלע"ז׃ ווידיאוים. כגון יוּטוּבּ וכיוצא בו׃מתני' בבלוגים דאיכא בהו השקפת תורה וברייתא בבלוגים דליכא בהו השקפת תורה׃ לייקווד. עיר קדוש היא בניו ג'ערזי׃ דטרידין בגרסייהו הוו. לא שאין להם פנאי לגלוש באינטערנעט אלא שאין להם כסף מפני שחמיהם הם גם בכולל וטומאת הגוף דהכא כלומר עניות׃ דאמר רב יעקב. היינו דאמרי אינשי שיימלעס סעלף פרומושאן׃ לכתוב בבלוגיהם אחר עבודתם. ואי צריכים לקרוא בבלוגים שעה אחת קודם חצות לא יהיו להם פנאי לכתוב לפיכך איחר ר"י את הזמן חצי שעה׃שכל המשתמש בבלוג שלו כראוי.זה רק חצי בדיחותא. ואמרו רבותי חפשנו ובדקנו בכל המסכת כולה ולא ראינו דבר אמת ונכון כזו׃
קורין את הבלוג בערבין בזמן שג'יי ראנץ מעודכנת דברי רבי עקיבא רבי יהודה אומר אימתי בזמן שבית המקדש קיים אבל בזמן שאין בית המקדש קיים קורין אותו שעה אחת קודם חצות׃ גמ' וחיוב קריאת הבלוג מנלן דאמר רב קוזמיק כל הקורא את הבלוג בעתו ובזמנו כאילו קרא בכל התורה כולה ׃מאי בלוג דת"ר בימי האינטערנעט היו אנשים שרצו לכתוב כל דבר שבעולם בכל שעה ביום ומעלים אותו באינטערנעט עם לינקים ותמונות ווידיאוים והאיכא ביטול תורה תרגמה ר' גיל בבלוגים של דברי תורה והא כל דבר שבעולם קתני אמר ר' אליעזר לא קשיא הא בבלוגים דאיכא בהו השקפת תורה הא בבלוגים דליכא בהו השקפת תורה וקריאת האינטערנעט מותרת והתניא ר' הערי אומר התקינו בלייקווד על הטיוי ועל האינטערנעט מפני טומאת הגוף אמר ר' דוב בער שאני לייקווד דטרידין בגרסייהו הוו׃ בזמן שג'יי ראנץ מעודכנת וכו'׃ אמר רב ג'מיל ג'יי ראנץ מעודכנת לשלושה פרקים ביום בהנץ החמה בפלג המנחה ובחצי שעה קודם חצות איבעיא להו חצות היום או דילמא חצות הלילה ת"ש מאימתי קורין את הבלוג בערבין בזמן שג'יי ראנץ מעודכנת ש"מ חצות הלילה ש"מ׃ רבי יהודה אומר וכו'׃ מ"ט דרבי יהודה דאמר רב יעקב לעתיד לבא הכהנים צריכים לכתוב בבלוגיהם אחר עבודתם תניא ומה ענין בית המקדש אצל הבלוגוספיר לומר לך שכל המשתמש בבלוג שלו כראוי כאילו בנה בית המקדש בימיו וכל שאינו משתמש בבלוג שלו כראוי כאילו נחרב בית המקדש בימיו׃

Thursday, March 13, 2008

Diamonds on the Diamond

(image courtesy of Chicago Tribune)

Megillah 6a

אמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב (זכריה ט) והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר גם הוא לאלהינו והסירותי דמיו מפיו זה בית במיא שלהן ושקוציו מבין שיניו זה בית גליא שלהן ונשאר גם הוא לאלהינו אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום (זכריה ט) והיה כאלוף ביהודה ועקרון כיבוסי אלו תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים


Imagine...the ediface formerly known as Wrigley Field used for disseminating Torah. All we need to do is change the above sign to "Home of the Chicago Torah Clubs".

Tuesday, March 11, 2008

Rav Amar on the Merkaz Attack

Rav Shelomo Moshe Amar, the Sephardic Chief Rabbi of Israel, spoke recently about the attack at Yeshivat Merkaz Harav.

ברוך שכוונתי to some of what he said.

Friday, March 07, 2008

Rabbis Advice for Teshuva

Rav Elyashiv Shlit"a, Rav Shteinman Shlit"a, and Rav Wosner Shlit"a all call for Yeshiva students to strengthen Torah learning "with purity, in both deep learning and learning for gaining knowledge, with spiritual tasks of the heart and with correcting our character traits."

R' Yaakov Shapira says it's time for a spiritual revolution.

If there are any Yeshiva students who heard something from their Rosh Yeshiva as far as what needs to be done, please let me know what they said. Thanks.

Post-Tragedy Thoughts

May the memory of the victims be for a blessing, and may their blood be avenged:

Yochai Lipshitz, 18
Yonatan Yitzchak Eldar, 16
Yonadav Haim Hirschfeld, 19
Neria Cohen, 15
Roie Rote, 18
Segev Peniel Avichayil, 15
Avraham David Moses, 16
Doron Mehereta, 26

Lehavdil Bain Hayim LeHayim, may those who were wounded have a Refu'ah Shelaima. Here's a list taken from Rafi's blog:

Naftali ben Gila
Yonatan ben Avital
Shimon ben Tirza
Nadav ben Hadas
Reuven ben Naomi
Elchanan by Zehava

----------------

Hashem pulled a "Venahafoch Hu" on us yesterday.

We were supposed to celebrate Rosh Hodesh Adar - instead, the Gazans celebrate the death and maiming of Jewish innocent life.

Arutz Sheva:
One of the youth who learns at the yeshiva pointed out the emotional difficulty the students face Friday, when special prayers of thanks [Hallel] to the Almighty are recited in honor of the new month.


Nevertheless, we know that הצור תמים פעלו - all that Hashem does is perfect, and not always in our grasp of understanding. We must mourn, but not question G-d's ways. The laughing Gazans will not have the last laugh, I'll tell you that. So, yes, we do say Hallel for the new month. We praise Hashem for giving us life in this new month so we can serve Him. We believe the new month will bring new hope for better things to come. We hope that the Venahafoch Hu that we just experienced will again be turned around - to make Adar a month of joy, as it should be. We hope that the new month will bring an end to Yagon Va'anaha - and bring with it Orah VeSimha VeSasson Vikar, with the coming of Mashiah Tzidkeinu, Bimhera Veyameinu, Amen.

Thursday, March 06, 2008

Heart & Soul Attacked

The heart and soul of Israeli Torah - the Merkaz Harav Yeshiva - was attacked by an Arab terrorist tonight.

This Pere Adam ruined the lives of many, along with their families' lives, along with all the Torah that was lost. There is no Gehinom low enough.

On a much lower scale, he also ruined my night. Tonight, I was supposed to be singing משנכנס אדר מרבים בשמחה.

Instead, I find myself saying Psalm 79, especially these verses:


מִזְמוֹר, לְאָסָף:
אֱלֹהִים, בָּאוּ גוֹיִם בְּנַחֲלָתֶךָ-- טִמְּאוּ, אֶת הֵיכַל קָדְשֶׁךָ;

שָׁפְכוּ דָמָם, כַּמַּיִם--סְבִיבוֹת יְרוּשָׁלִָם

עַד-מָה יְהוָה, תֶּאֱנַף לָנֶצַח; תִּבְעַר כְּמוֹ-אֵשׁ, קִנְאָתֶךָ.

שְׁפֹךְ חֲמָתְךָ-- אֶל הַגּוֹיִם, אֲשֶׁר לֹא-יְדָעוּךָ:
וְעַל מַמְלָכוֹת-- אֲשֶׁר בְּשִׁמְךָ, לֹא קָרָאוּ.

עָזְרֵנוּ, אֱלֹהֵי יִשְׁעֵנוּ-- עַל-דְּבַר כְּבוֹד-שְׁמֶךָ;
וְהַצִּילֵנוּ וְכַפֵּר עַל-חַטֹּאתֵינוּ, לְמַעַן שְׁמֶךָ.

לָמָּה, יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם-- אַיֵּה אֱלֹהֵיהֶם:
יִוָּדַע בַּגֹּיִים לְעֵינֵינוּ; נִקְמַת, דַּם-עֲבָדֶיךָ הַשָּׁפוּךְ

וְהָשֵׁב לִשְׁכֵנֵינוּ שִׁבְעָתַיִם, אֶל-חֵיקָם;
חֶרְפָּתָם אֲשֶׁר חֵרְפוּךָ אֲדֹנָי.ה' יקום דמם

Hodesh Adar 2 is almost upon us. May we know of no more tragedies, and only Simha.

Tuesday, March 04, 2008

About 15,000 Attend Belzer Bar Mitzvah

The Belzer Rebbe's grandson had a Bar Mitzvah that was attended by about 15,000 people. Ladaat.net reports that it was the largest Bar Mitzvah ever. It also was like a Polish wedding - it kept on going.
See the pictures there.

Monday, March 03, 2008

Hacham Ovadia On Singing Songs of Non-Jews

Since this has become Inyana DeYoma, I will translate from http://www.halachayomit.co.il/displayRead.asp?readID=57

R' Yehuda HeHasid, in Sefer Hasidim, writes, "One who has a nice voice should be careful not to sing songs of non-Jews because it is a sin, and a nice voice was only given to him to praise the Creator, blessed be He, and not for sin."

It appears that his intent here is referring to one who sings non-Jewish songs with their lyrics, which are love-songs, similar to what the responsa of the Ri"f (Rabbeinu Yitzhak Alfasi, the rabbi of Rabbeinu Yosef Ibn Migash, who is the rabbi of the Ramba"m) writes, using the following language: "A Sheli'ah Tzibur who sings with his mouth the songs of the Ishmaelites and utters from his mouth vulgar words, we remove him from his post (of Sheli'ah Tzibur), and upon him, and anyone like him, it is said: 'she hath uttered her voice against Me; therefore have I hated her.' And this is brought down as Halacha in the Rema (Orah Hayim 53). However, to say holy songs and hymns in a tune that was composed for words of love songs, it appears that in such a case, there is no prohibition whatsoever.

And even though there are a number of Poskim (including HaGa'on Ribbi Mas'oud Rokah in the book Ma'asei Roke'ah), who hold that even when the song (i.e. lyrics) by itself is holy, for example, Kaddish or Kedusha or words of praise and thanksgiving to Hashem, still the non-Jewish tune ruins it, nevertheless, the opinion of many Ge'onei Yisra'el is to be lenient in this. And similarly, it is known from many Ge'onim who composed songs and praises based on the melody of the tunes of love songs, and among them are the song of the Bakashot, which were composed by the Ge'onim - Ribbi Shelomo Laniado, Ribbi Avraham Entebbe, Ribbi Mordechai Levaton, and many others.

And therefore, the main ruling according to Halacha is that one may be lenient in this to combine holy words with tunes of the songs of non-Jews, but nevertheless, it is preferred for prayer leaders to combine them with holy songs that are known to the congregation, even if these songs originated with non-Jewish tunes, since in the many years that have passed, the words of the non-Jews have already been forgotten, and holy songs have remained in their place. And, they have already gone out from an unclean domain to a holy domain - and such is the Minhag.