Geula-Related Recent Links

Thursday, July 12, 2012

Rav Mutzafi on Charlatans

From his website:

שאלה - 97526

שלום כבוד הרב, רציתי לשאול האם זו בעיה כששני בני זוג (או הורה וילד) שמותם מתחילים באות נו"ן.תודה.תשובה

תודה לך, אין בעיה. אך הייתי רוצה להביע את שיחי, על המתרחש אתנו זה שנים אחדות, אנחנו עם הבחירה, בני השם יתברך, קיבלנו תורה אלהית עם מצוות מעשיות, הרבנים שלנו אמונים על שמירתם ועל לימודם לעם ישראל כולו. איך וכיצד קרה שהסתננו לתוכינו מתחזים ושרלטנים, עמי ארצות מובהקים שאינם יודעים לפרש פסוק אחד בתורה, ולא סעיף בשלחן ערוך, והם עובדי אלילים, אחד פותח בגורלות, שני במזוזות, שלישי קורא בכתובות, רביעי בסוליות, וחמישי בבוץ של הקפה, שישי משבץ אותיות בלגו, והרשימה ארוכה. כולם עובדי אלילים, המייחסים לכוכבים למזלות למספרים לאותיות כוחות, רק לא לתורה ולא לבורא עולם, כאילו אם הבורא רוצה לא יכול לשנות מזלו של אדם אפילו היה מזל רע. כי אם כדבריהם למה לחזור בתשובה? הרי מחליפים אות או איזה שטות אחרת ופותרים את כל הבעיות. איך קרה שעזבנו את גדולי התורה, החכמים, הגאונים, הצדיקים והצנועים, אשר אין להם לשכות ומשרדים, רכבים ומשרתים, המסתפקים במועט ולומדים תורה, פנינו עורף אליהם, וכולנו רצים אחרי בעלי תאווה מגודלי זקנים המתגוררים בארמונות פאר, מוקפים בריונים, חומות בצורות ומגדלי שן, שמתפארים בחשבונות בנק מפולפלים, והם מימיהם לא עבדו, ולא הזיעו, וגם לא למדו תורה, ולא לימדוה, והם מתפרנסים מכספם ומדמם של עניים ואביונים, חסרי כל, חולים ומיואשים, עזובים ומוזנחים, מטופלים בתינוקות, אשר גוזלים פת לחמם מתוך פיותיהם הפעוטות והעטופות ברעב של תינוקותיהם ותורמים את כספם לעוד טיסה במחלקה ראשונה של אותם מושחתים. ואתם מאמינים בהם שהם יושיעו אתכם. תתעוררו, חזרו למקורות, ואל תחקו את הנוצרים ואת עובדי האלילים. אוהבכם מאוד וחס על חייכם ועל ממונכם.

My translation:
Question 97526

Hello, honored rabbi. I wanted to ask: is there a problem when the names of 2 spouses (or a parent and child) both start with the letter nun? Thank you.

Answer

Thank you - there is no problem. However, I want to express my opinion about something that is happening with us for the past few years. We are the chosen people, the children of Hashem Yitbarach. We accepted the G-dly Torah with actionable Mitzvot - our rabbis are trusted over keeping them and teaching them to the entire nation of Israel. How could it happen that impostors and charlatans have infiltrated among us - total ignoramuses who don't know how to explain one verse in the Torah or a Se'if in Shulhan Aruch. They are idol-worshippers: one draws lots, a second opens Mezuzot, a third reads Ketubot, a fourth - the soles of shoes, a fifth - the coffee mud, a sixth - letters with Lego, and the list is long. They are all idol-worshippers, who attribute to the stars, constellations, numbers, and letters powers - just not to the Torah and not to the Creator of the world, as if to say that if the Creator wanted to, He could not change the Mazal of the person, even if he had bad Mazal [ח"ו]. Because if it is like them, why do Teshuva? They could just change a letter or some other idiocy and solve all the problems. How did it happen that we left the Torah giants, the Hachamim, the Geonim, the Tzaddikim, and the modest - and we all are running after those with desires who have beards and live in beautiful mansions, surrounded by bodyguards, fortified walls, and ivory towers, who are proud of their sophisticated bank accounts, while they never in their lives worked or sweated, and also never learned Torah or taught it, and they support themselves from the money and the blood of the poor and indigent who have lost everything, the sick and those who gave up hope, the forsaken, those who care for babies, who steal the bread from the mouths of their toddlers and infants while their babies are hungry and donate their money toward a first-class flight of those corrupt individuals? And you believe them that they will save you?! Wake up, return the the sources, and do not imitate the Xtians and idolaters. I love you very much and I care for your lives and your money.

8 Comments:

At Thu Jul 12, 06:49:00 PM 2012, Anonymous Anonymous said...

It doesn't take a genius to know who he is referring to. Any fool can grasp it. Why doesn't he email the man he is referring to, to offer a loving rebuke instead of posting this publicly?

 
At Thu Jul 12, 07:16:00 PM 2012, Blogger Devorah said...

I can think of several people he's referring to but there are hundreds [thousands?] of them. Why do you think it's just one person Anon?

 
At Thu Jul 12, 07:26:00 PM 2012, Anonymous Anonymous said...

Recent revelations on your blog, Devorah.

 
At Thu Jul 12, 07:31:00 PM 2012, Blogger yaak said...

Anonymous,

I'm not referring to anyone. I just happen to have seen this written recently on Rav Mutzafi's site. It absolutely has nothing to do with anything Devorah has recently written. Devorah can attest to that.

 
At Thu Jul 12, 10:45:00 PM 2012, Anonymous Anonymous said...

The rav mutzafi isnt talking about one person, he list diffrent things each one does to steal our money. I belive he is saying look to G-D not man!

 
At Fri Jul 13, 05:54:00 AM 2012, Blogger joshwaxman said...

Do you think a loving private rebuke would stop a charlatan, even if he *were* talking about a specific person?

 
At Fri Jul 13, 11:14:00 AM 2012, Blogger yaak said...

Josh,

The phrasing of your question is similar to asking someone, "Have you stopped beating your wife?"

We first need to establish who the specific person is, then whether or not he is a charlatan, and only then, whether a loving, private rebuke would be effective.

I prefer not to answer the first 2 questions so I will not answer the third.

 
At Fri Jul 13, 02:46:00 PM 2012, Anonymous Anonymous said...

http://www.learntorah.com/lt-shiur-details.aspx?id=302 -- another inspiring shiur

 

Post a Comment

<< Home