Thursday, February 21, 2013

Hilchot Double-Parking on Purim

מצות הדאבעל-פארק

 (לא להלכה ובודאי לא למעשה)

א) מה טוב ומה נעים שאחינו בני ישראל שולחים מנות איש לרעהו בחג הפורים, אבל לצערנו חיוב הדאבעל-פארק נשכח מתורת עם ישראל ר"ל ואע"פ שב"ה הרבה אנשים עושים את זה אבל מי שעושים את זה לא יודעים למה הם עושים את זה ובכלל שיש חיוב בדבר.  ולכן אני הקטן שבקטנים - ויותר קטן מזה - יאיר עיניהם של ישראל בהלכות האלו כדי שנזכה לקיים המצוה הזאת בשלמותה.

ב) מנהג ישראל תורה וישנו מנהג בכל תפוצות ישראל שכל מי שנותן משלוח מנות לחבר שלו שהוא יותר מאלף אמות מהבית שנושאים את המשלוח מנות במכונית שלו (אם יש לו) ולדאבעל-פארק את המכונית אצל חבירו כדי לשלוח לו.

ג) מקור המנהג הוא ממה שכתוב (אסתר ו:ט) וְהִרְכִּיבֻהוּ עַל-הַסּוּס, בִּרְחוֹב הָעִיר מלמד שהמכונית שלו בחג הפורים צריך להנהיג כמו סוס ברחוב העיר.  מה סוס ברחוב העיר עוצר באמצע הרחוב (כדי שלא אוכל בעשב של חבירו משום גזל) אף כל דבר צריך לעצור באמצע הרחוב ואפילו מכוניות בכלל.

ד) מי שאין לו מכונית יש אומרים שחייב לשאול מכונית כדי לקיים את המצוה גדולה הזו.  ויש מקילין ואומרים שאינו צריך.  ולענין דינא הלכה כדעת המקילין אבל המחמיר תבא עליו ברכת הדיוט.

ה) לפי רוב הפוסקים אינו יוצא ידי חובת הדאבעל-פארק עד שחוסם מכונית אחרת.  ויש מי שאומר שאינו יוצא עד שחוסם שלש מכוניות. ויש מחמירין עד עשרה.  ויש מקילין.  ויש אומרים שאינו תלוי במכוניות שחוסם אלא בזמן - שצריך לחסום את הכביש לפחות כדי אכילת פרס.  ובשעת הדחק אפילו אינו חוסם מכוניות בכלל ואפילו היה שם זמן מועט, יצא ידי חובתו, שכלל גדול יש בידינו: אחד המרבה ואחד הממעיט עד שאינו מכוון לבו לכל מי שאחריו.

ו) מי שעושה את הדאבעל-פארק בהיותו שיכור זה מצוה הבאה בעבירה, ועליו הכתוב אומר: דונט דרינק אנד דרייב!

ז) מי שיש לו ילדים ששולחים את המשלוח מנות בידיהם, צריך ליזהר לצאת את המכונית עמהם כשהוא במצב הדאבעל-פארק.  ושני טעמים לדבר: 1) כדי להרבות זמן המצוה ו2) כדי לחנך את הילדים במצוה גדולה הזו.

ח) קודם עשיית הדאבעל-פארק, אומרים נוסח הזה:

הנני מוכן ומזומן לקיים מצות הדאבעל-פארק כמו שציוונו הבלוגר המשוגע ירנן יעקב כדי לעשות נחת רוח לכל מי שאַחֲרַי.  ויהי נועם...

ט) אין מברכין על הדאבעל-פארק.  ויש מי שאומר שאחר המצוה מברכין הגומל, ואין הלכה כמותו.

י) כל מי שאחרי מי שעושה את הדאבעל פארק אסור לעשות BEEP BEEP כדי שיזוז.  וכל מי שעושה כן עובר על לפני עור לא תתן מכשול.  אע"פ שהוא המכשול.  אבל מותר לתת לו משלוח מנות של שוחד על תנאי שהוא יזוז מפני שהדאבעל-פארק של רגע אחת יצא ידי חובתו כלעיל.  אבל בלי השוחד רק שואל אותו עם דרך ארץ אסור.

יא) מי שעושה את הדאבעל-פארק על רחוב עסוק מלא מכוניות נקרא בן עולם הבא.  ולא כל אדם ראוי לזה.

יב) מי שמכונית אחרת פגע במכונית שלו בעת שהוא עושה את הדאבעל-פארק בפורים אינו חייב בניזקין.  ואע"פ שהלכה הוא (ב"ק כ.) שכל המשנה ובא אחר ושינה בו פטור, מ"מ בפורים, אם לא עושה את הדאבעל-פארק, אין שינוי גדול מזה. 

 פורים שמח!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home