Geula-Related Recent Links

Sunday, February 26, 2006

Another Ahmadinejad - Haman Comparison

Part 1 here

Iran's president's denial of the Holocaust wasn't the first time a member of the Persian empire wanted to rewrite Jewish history with lies and half-truths of Israel as the aggressor in order to wipe Israel off the map.

It says in Esther Rabba Parsha 7:

יג אם על המלך טוב יכתב לאבדם אמר ר"ל בשעה שאמר המן הרשע לאחשורוש בא ונאבד את ישראל מן העולם אמר לו אחשורוש לא יכלת להון בדיל דאלההון לא שביק לון כל עיקר תא חזי מה עביד לון למלכין קמאי דהוון קומינן דהוון פשטון ידיהון עליהון דהוון מלכיא רברביא וגובריא טפי מינן וכל מאן דאתי עליהון למבדינהו מן עלמא ודיעץ עליהון מיבטל מן עלמא והוי למתל לכל דרי עלמא ואנן דלא מעלינן כותיהו עאכ"ו שביק לך מלמללא תוב בפתגמא דנא ואעפ"כ היה המן הרשע מטרד על אחשורוש על פתגמא דנא כל שעתא ושעתא ומיעצו עצות רעות על ישראל אמר לו אחשורוש הואיל וכך נמלך בחכמים ובחרטומים מיד שלח וקבץ את כל חכמי או"ה באו כולן לפניו אמר להם אחשורוש רצונכם שנאבד אומה זו מן העולם אמרו לו כולן בבת אחת מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן ורוצה להשליך בדבר זה שאם אתה מאבד ישראל מן העולם אין העולם מתקיים אלא בשביל התורה שניתנה להם לישראל הה"ד (ירמיה ל"ג) אם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי ולא עוד אלא שכל העו"ג נקראו נכרים לפני הקדוש ברוך הוא (וישראל נקראים קרובים) הה"ד (מלכים א' ח') וגם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל הוא וישראל נקראו קרובים הה"ד (תהלים קמ"ח) לבני ישראל עם קרובו ולא עוד אלא שנקראו בנים הה"ד (שמות ד') בני בכורי ישראל (דברים י"ד) בנים אתם לה' אלהיכם והקב"ה נקרא קרוב לישראל הה"ד (תהלים קמ"ה) קרוב ה' לכל קוראיו לכל אשר יקראוהו באמת ואין אומה קרובה להקדוש ברוך הוא אלא ישראל שנאמר (דברים ד') כה' אלהינו בכל קראנו אליו ואדם שרוצה לשלוח יד בקרוביו ובבניו של הקב"ה איך ימלט לפי שהוא שליט בעליונים ותחתונים ונפש כל חי בידו להגביה ולהשפיל להמית ולהחיות לך התבונן במלכים הראשונים שעברו על שפשטו ידיהם בישראל מה עלתה בהם כמו פרעה וסנחריב מיד אמר לון המן אלוה שטבע פרעה בים ועשה לישראל נסים וגבורות ששמעתם כבר הוא זקן ואינו יכול לעשות כלום שכבר עלה נבוכדנצר והחריב ביתו ושרף את היכלו והגלה את ישראל ופזרן בין האומות והיכן כחו וגבורתו שכבר הזקין שנא' (תהלים צד) ויאמרו לא יראה יה ולא יבין אלהי יעקב כיון שאמר להם כן כענין הזה מיד קבלו דבריו והסכימה דעתם לכלות את ישראל וכתבו אגרות וחתמו וכן כתבו באותן אגרות שלום לכם עד אין חקר יודע לכם שאדם אחד יש בינינו ולא ממקומנו הוא אלא מזרע המלוכה הוא ומזרעו של עמלק ומגדולי הדור הוא והמן שמו ושאל ממנו שאלה קטנה וקלה על עם אחד אשר יש בינינו נבזה מכל העמים ודעתם גסה עליהם חפצים ברעתנו וקללת המלך שגורה בפיהם ומהו קללה שמקללין אותנו (שם י') ה' מלך עולם ועד אבדו גוים מארצו ועוד אומרים (שם קמט) לעשות נקמה בגוים תוכחות בלאומים וכופרים במי שעשה להם טובה באו וראו מאותו עני פרעה מה עשו כשירדו למצרים קבלם בסבר פנים יפות והושיבם במיטב הארץ וזן אותן בשני רעבון והאכילם כל טוב שבארצו פלטרים היו לו לבנות והיו בונין שם בכל זאת לא היה יכול להם ולא עוד אלא שבאו בעלילה ואמרו לו (שמות ה') לזבוח לאלהינו נלך דרך שלשת ימים אחר כך נשוב אם רצונך השאילנו כלי כסף וכלי זהב ושמלות והשאילום כספם וזהבם וכל הבגדים הטובים שלהם וטענו כל אחד כמה חמורים שלהם לאין מספר עד שנצלו את מצרים הה"ד (שם י"ב) וינצלו את מצרים וברחו להם כיון ששמע פרעה שהיו בורחים הלך אחריהם להשיב את ממונו מה עשו לו היה עמהם אדם אחד ושמו משה בן עמרם ובכשפיו נטל מקל אחד ולחש עליו והכה בו את הים עד שנחרב ונכנסו כולם ביבשה בתוך הים ועברו כולם ואינו יודע במה עברו ובמה יבשו המים כיון שראה פרעה נכנס אחריהם להחזיר את ממונו ואיני יודע במה דחפוהו בתוך הים ונטבע הוא וכל חילו בים ולא זכרו הטובה שעשה להם הלא תשמעו שהם כפויי טובה ועוד מה עשו לעמלק אבי אבא בשעה שבא עליהם למלחמה שנאמר (שם י"ז) ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים ומהיכן בא עמלק א"ר כרוספדאי בשם ר' יוחנן שבא מאצל בלעם הרשע שבא ליטול עצה ממנו ואמר לו יודע אני שבעל עצה אתה וגם בעל מחשבות רעות וכל הנוטל עצה ממך אינו נכשל אמר לו ראה מה עשו אומה זו למצרים שעשו להם כמה טובות ומה למצרים שעשו להם כמה טובות עשו להם כך לשאר אומות עאכ"ו היאך אתה יועצני אמר לו בלעם לך ועשה עמהם מלחמה ואם אין אתה עושה עמהם מלחמה אין אתה יכול להם מפני שהן תלויין בזכותו של אברהם אביהם ואף אתה שהוא בן בנו של אברהם תלוי בזכותו של אברהם מיד בא עליהם למלחמה מה עשה אותו משה פרנס שלהם היה לו תלמיד אחד יהושע בן נון שמו והיה אכזרי עד מאד ולא היה לו רחמים אמר לו אותו משה (שם) בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק איני יודע אותן אנשים שבחר אם בעלי כשפים הם או אם גבורי מלחמה מה עשה אותו משה נטל מקל בידו ואיני יודע מה עשה בו וכיון שבא עליהם איני יודע מה לחש עליהם ורפו ידיהם ונפלו לפניהם הה"ד (שם) ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב באו על סיחון ועוג גבורי ארצנו שאין כל בריה היתה יכולה לעמוד בפניהם ואיני יודע במה הרגום באו עליהם מלכי מדין ואיני יודע במה הרגן ועוד מה עשה תלמיד של אותו האיש משה הכניס את ישראל לארץ כנען ולא די שנטל את ארצם אלא שהרג מהם שלשים ואחד מלכים וחלק את ארצם לישראל ולא חמל עליהן ואותן שלא בקש להרוג היו לו לעבדים באו עליהם סיסרא והמונו ואיני יודע מה עשו לו לנחל קישון שגרפם ושטפם והשליכם לים הגדול שנאמר (שופטים ה') נחל קישון גרפם והיה להם מלך ראשון שאול שמו והלך ונלחם בארץ אבי אבא עמלק והרג מהם מאה אלפים פרשים ביום אחד וגם לא חמל על איש ועל אשה ולא על עולל ויונק ואיני יודע במה הרגם ועוד מה עשה לאגג זקני שחמלו עליו תחלה לסוף בא אדם מהם ושמו שמואל חתכו ונתן בשרו מאכל לעוף השמים כדכתיב (ש"א ט"ו) וישסף שמואל את אגג ואיני יודע במה הרגו מיתה משונה כזאת ששמעתם ואחר זאת היה להם מלך אחד דוד בן ישי שמו והיה משחית ומכלה את כל הממלכות ולא היה חומל עליהם שנאמר (שם כ"ו) ואיש ואשה לא יחיה דוד ועמד אחריו שלמה בנו ובנה להן לישראל בית אחד וקרא לו ביהמ"ק ואיני יודע מה היה להם בתוכו כשבאין למלחמה נכנסין בתוכו ומכשפים בתוכו וכשהן יוצאים ממנו הורגים ומחריבים את העולם ומרוב טובה שהיה להם מרדו באלהיהם ועוד שהזקין אותו אלוה שלהם ובא נבוכדנצר ושרף אותו בית שלהם והגלם מעל אדמתם והביאם בינינו ועדיין לא שנו מעשיהם המכוערין ואע"פ שהם בגלות בינינו מלעיגין אותנו ואת אמונת אלהינו ועכשיו הסכמנו כולנו לדעה אחת והפלנו גורלות לאבדן מן העולם ובאיזה זמן יתכן לנו לכלותם ונפל עליהם הגורל בחדש אדר בשלשה עשר בו ועכשיו כשיגיעו אליכם האגרות הללו תהיו מזומנים לאותו היום להשמיד להרוג את כל היהודים שביניכם מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ולא תשארו מהם שריד ופליט ובשעה שנחתמו אותן האגרות ונתנו ביד המן ויבא שמח הוא וכל בני חבורתו ופגעו במרדכי שהוא הולך לפניהם וראה מרדכי שלשה תינוקות שהיו באים מבית הספר ורץ מרדכי אחריהם וכשראה המן וכל חבורתו שהיה רץ מרדכי אחרי התינוקות הלכו אחרי מרדכי לדעת מה ישאל מרדכי מהם כיון שהגיע מרדכי אצל התינוקות שאל לאחד מהם פסוק לי פסוקיך א"ל (משלי ג') אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא פתח השני ואמר אני קריתי היום ובזה הפסוק עמדתי מבית הספר (ישעיה ח') עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל פתח השלישי ואמר (שם מ"ו) ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט כיון ששמע מרדכי כך שחק והיה שמח שמחה גדולה אמר לו המן מה היא זאת השמחה ששמחת לדברי התינוקות הללו אמר על בשורות טובות שבשרוני שלא אפחד מן העצה הרעה שיעצת עלינו מיד כעס המן הרשע ואמר אין אני שולח ידי תחלה אלא באלו התינוקותIn short, Haman was trying to convince Ahashverosh to wipe out the Jews. Ahashverosh said that many had tried before and did not succeed. Haman nevertheless pressed on, so Aheshverosh got his advisors from all the nations involved. They basically said the same as Ahashverosh and added further reasons why Hashem would not let the Jews be destroyed - just look what happened to Pharaoh and Sanheriv. Haman retorted that Hashem got old and can't do what He did before, just as we see that Nevuchadnezzar destroyed His Beit Hamikdash and exiled His people. The advisors and Ahashverosh agreed to Haman's words and sent out letters.
Haman wrote in the letter that was sent out:
...Poor pharaoh. See what the Israelites did to him? Pharaoh accepted the Israelites into their land with open arms and gave them the best of the land. But that wasn't enough for them - they even came complaining that they wanted to go sacrifice for 3 days! What Hutzpah! Not only that, but they borrowed the Egyptians' gold, silver, and clothes! And then, ran away! The gall! Of course, pharaoh ran after them to retrieve his belongings. Then, this guy named Moshe took his staff, used sorcery by saying an incantation, hit the sea with his staff and dried it up, allowing everyone to pass through. Pharaoh followed, but I don't know what pushed him into the sea. He and all his army drowned. All the while, the Israelites showed ingratitude.
Also, what they did to my ancestor Amalek - this cruel and wicked Yehoshua, who chose men to fight - I don't know if they were strong fighters or sorcerers. What did Moshe do? He took his staff and I don't know what he did with it. When the fighting began, I don't know what incantation he said, but it worked and he weakened the Amalekites.
They then fought against Sihon and Og, and I don't know how they killed them.
They then fought against Midian, and I don't know how they killed them.
Then, this Yehoshua guy not only took the Canaanites' land, but killed 31 of their kings! He took those whom he didn't kill as slaves!
They then fought against Sisera and his multitude, and I don't know what they did to the Nahal Kishon, which threw them into the Mediterranean.
Then, their first king - Sha'ul - did not have mercy on man, woman or child. I don't know how he killed them.
And the one person he did have mercy on - Agag, my ancestor - Shemuel killed and gave his flesh to the birds.
Then, this King David guy had no mercy when destroying kingdoms.
Then, his son Shelomo built a Beit Hamikdash - I don't know what they had inside there. I know that when they went to war, they would do some sorcery inside there and when they left, they would go out and destroy the world.
And from all the goodness, they rebelled against their G-d.
And now, their G-d got old, so Nevuchadnezzar came and destroyed the Beit Hamikdash, and exiled them, and brought them to us, and they still haven't stopped their ugly actions. Now that they are among us, they mock us and our belief in our gods.
So now, we've agreed and drew lots to destroy them from the world on the 13th of Adar. So, when these letters reach you, you should be ready on that day to annihilate all the Jews among you - from young to old, children and women in that one day - and do not leave over any remnant.


When the letters were signed and given to Haman, Haman was overjoyed when he met up with Mordechai who was walking in front of him. Mordechai saw 3 children coming from school, and Mordechai ran after them. Haman and his entourage wanted to know why Mordechai was running after the schoolchildren, so they followed him. Mordechai asked the children to quote a verse.
The first one quoted:

אל תירא מפחד פתאום ומשואת רשעים כי תבוא


The second one quoted:

עוצו עצה ותופר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל


The third one, showing how Haman's talk about Hashem getting old was incorrect, quoted:

ועד זקנה אני הוא ועד שיבה אני אסבול אני עשיתי ואני אשא ואני אסבול ואמלט


When Mordechai heard this, he was overjoyed.
Haman asked, "Why are you overjoyed for the words of these children?"
Mordechai replied "For the good news that they told me - that I should not fear the evil advice that you advised against us."


May it be Hashem's will that these verses will apply to us today as they did to us then.

As R' Lazer Brody said recently...
Worried? Don't be. This is all part of Hashem's scheme to hasten the full redemption of our people. What should we all do? Strengthen our faith, and keep on truckin'...

...all the way to Beis HaMikdash!

0 Comments:

Post a Comment

<< Home